Algemene voorwaarden Karavin

Downloaden

 1. Toepassingsgebied: Behoudens enige afzonderlijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes opgemaakt door Karavin, op elke tussen Karavin en de klant gesloten overeenkomst, en op alle facturen van Karavin. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze door Karavin uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard. 

 1. Verbintenissen: De verbintenissen en aanbiedingen die Karavin heeft aangegaan en orders/bestellingen van de klant zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van Karavin. Bij bevestiging van een order/bestelling door Karavin, is Vuur bv gerechtigd om de volledige factuur (100%) te vragen aan de klant. 
 1. Annulering van een bestelling: Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Vuur bv. In geval van annulering dient de klant Karavin schadeloos te stellen. Indien de annulering gebeurt tijdens de laatste maand voor het evenement zal Karavin recht hebben op een schadevergoeding van 50% van de prijs van de bestelling; indien de annulering gebeurt één week voor het evenement wordt de schadevergoeding bepaald op 75%. Voor een annulering 24 uur voor het evenement wordt de schadevergoeding bepaald op 90% van de bestelling. Deze annulatievoorwaarden staan los van de voorwaarden van de onderaannemers [bv artiesten, …] van Karavin en kunnen bijgevolg afwijken van bovenstaande voorwaarden.

De klant kan ten laatste 2 weken voor het evenement wijzigingen in de bestelling ter kennis brengen van Karavin. Deze kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren. Latere wijzigingen in de bestelling worden – behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord van Karavin – niet aanvaard. 

 1. Prijsoffertes: Prijsoffertes gelden gedurende 30 dagen vanaf de datum waarop zij werden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 1. Prijs: Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Karavin is steeds ten laste van de klant. Karavin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van drankenkost, energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Tenzij uitdrukkelijk anders was overeengekomen, zijn de door Karavin vermelde prijzen exclusief transportkosten. 
 1. Huurtermijn: De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen: indien is bedongen dat Karavin de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Karavin het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. De huurtermijn eindigt feitelijk: indien is bedongen dat Karavin het ophalen van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Karavin het gehuurde op de overeengekomen locatie ophaalt. De huurperiode mag zowel schriftelijk als telefonisch door de klant worden verlengd. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Karavin in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Karavin niet. Het gehuurde wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de klant op het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan de klant of op het moment waarop het gehuurde wordt ter beschikking gesteld op de overeengekomen plaats en tijdstip. De klant dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken levering dag aanwezig is voor de in ontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft Karavin het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De klant zal alsdan extra transportkosten verschuldigd zijn. De klant dient ervoor te zorgen dat er op de afgesproken einddatum iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Karavin de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de klant is achtergelaten, rust op klant uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan.

De klant geeft de datum en de plaats op waarop de diensten moeten worden geleverd. Indien deze leveringsdatum door overmacht niet kan worden gerespecteerd, kan Karavin onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel door de klant opgelopen schade. 

 1. Huur: De klant dient voor eigen rekening en op eigen risico zorg te dragen voor de noodzakelijke aansluitmogelijkheden van elektriciteit en water. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en beschadiging van het gehuurde. De klant is verplicht het volledige onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Bij gebrekkig onderhoud van het gehuurde, zijn de kosten van onderhoud voor rekening van de klant. Het door de klant zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.

De klant krijgt de Karavin en ander event materiaal in propere en nette staat. Deze moeten ook zo teruggegeven worden. Indien dit niet het geval is, worden kosten voor opkuis met een minimum van 150 euro aangerekend.

De klant zal het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en het gehuurde na afloop van de huurtermijn teruggeven in de staat waarin de klant het gehuurde bij aanvang van de huur heeft ontvangen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de klant bij gebruik van het gehuurde zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorg draagt. De veiligheid is een zaak van de klant zelf.

 1. Beschadiging: Bij levering rust op de klant een onmiddellijke controleplicht van het gehuurde. Zichtbare beschadigingen dienen door de klant onmiddellijk specifiek en nauwkeurig omschreven gemeld te worden aan Karavin.

De klant is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgedaan of beschadiging van het gehuurde. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de klant voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Karavin te worden gemeld. Bij diefstal of volledige vernietiging van het gehuurde, is de klant verplicht de totale schade aan Karavin te vergoeden tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van de klant tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten. In geval herstel nog mogelijk is, is de klant verplicht de reparatiekosten en de dagwaarde voor de periode gedurende dewelke het gehuurde niet beschikbaar is, te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of toebehoren van het gehuurde. De klant is tegenover Karavin aansprakelijk voor schade aan het gehuurde ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de gehuurde materialen. De klant vrijwaart Karavin voor aanspraken van derden wegens elk ander gebruik van het gehuurde.

Schade aan Karavin: breuk glazen (5 euro/glas), schade tablet (min 100 euro), schade tapinstallatie (min 150 euro), schade muziekinstallatie (min 100 euro), schade spoelbak (min 100 euro), schade frigo (min 150 euro), schade vloer (min 150 euro), schade buitenkant caravan (min 200 euro). Deze bedragen zijn een indicatie. Indien de kostprijs hoger is, wordt deze doorberekend aan de klant. 

 1. Betaling: Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de twee (2) dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden. Alle facturen van Karavin zijn betaalbaar op haar zetel te 8020 Ruddervoorde uiterlijk zeven (7) dagen na de factuurdatum. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen in EUR. De factuur dient netto te worden betaald. De reeds vooraf betaalde waarborg wordt verrekend met het totaalbedrag van de factuur. Kortingen wegens onmiddellijke betaling zijn niet geldig. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht geven op een rente van 10 %. Bovendien wordt, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag zonder enige geldige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 %, met een minimum van € 50 en een maximum van € 1500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarenboven heeft Karavin, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling. Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 1. Aansprakelijkheid: Indien Karavin (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de klant uit welke hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. Karavin is slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout, zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Karavin niet aansprakelijk.

Ingeval Karavin aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Karavin beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Karavin in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

Karavin is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Karavin is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.

Karavin is nooit aansprakelijk voor schade op privé terrein. De klant is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de Karavin en ander event materiaal. 

 1. Overmacht: De aansprakelijkheid van Karavin kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz. Karavin is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft de klant in geen geval recht op een schadevergoeding. Aangezien de verbintenissen van de klant jegens Karavin in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Contractuele verhouding: De eventuele nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van de huidige voorwaarden doet geen

afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen of van de rest van het artikel in kwestie.

 1. Rechtsbetwisting: Alle geschillen tussen de klant en Karavin vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge of van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de klant, naar keuze van Karavin. De verhoudingen tussen de klant en Karavin worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 
 1. Sabam: Bij openbare evenementen worden alle auteursrechten ten laste gelegd van de huurder/organisator en kan de verhuurder nooit aansprakelijk worden gesteld.

Download – algemene voorwaarden